Courses 
VALORS ÈTICS 1Information
TECNOLOGIA
BIOLOGIA I GEOLOGIA
MATEMÁTICAS
FRANCÉS 1º
Taller de Valencià
PLÀSTICA I VISUAL 1r
Prova de Núria de Valencià
CASTELLANO. LENGUA Y LITERATURA 1º
REPÀS DE MATEMÀTIQUES
VALENCIÀ 1r ESO ;) ;) ;( ;(
EDUCACIÓ FÍSICA 1º